Ubezpieczenia

Na jakiej zasadzie działają ubezpieczenia?

Zgodnie z klasyczną definicją – ubezpieczenie jest mechanizmem, który zapewnia pokrycie przyszłych szkód majątkowych wywołanych u poszczególnych osób przez pewne zdarzenia losowe, poprzez rozłożenie powstałego ciężaru majątkowego na wiele osób, którym zagrażają te same zdarzenia losowe.

Przytoczona definicja w bardzo dobry sposób wyjaśnia ideę działania wszelkich ubezpieczeń. Przeanalizujmy sytuację na przykładzie ubezpieczenia turystycznego „od nieszczęśliwych wypadków”… Każda osoba wyjeżdżająca na wakacje obawia się wszelkich wypadków, a w szczególności takich, które mogą wiązać się z koniecznością opłacenia kosztów leczenia.

Zgodnie z cytowaną definicją, należy zebrać grupę osób, których dotyczy ten sam problem i pobrać od wszystkich opłatę, która łącznie wystarczy na pokrycie kosztów statystycznej ilości wypadków. W ten sposób, koszt leczenia poszkodowanych osób zostanie opłacony przez wszystkich uczestniczących w procederze – kwota zostanie rozłożona na poszczególnych członków grupy, z których każdy pokryje zaledwie ułamek wysokości łącznych szkód. W realiach współczesnej gospodarki – wkoszty powstałej szkody wliczane są oczywiście zarobki i koszty działania instytucji, która zajmuje się „zorganizowaniem” wszystkiego.

Firmy ubezpieczeniowe prowadzą działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844).

Rodzaje ubezpieczeń:

 • Społeczne (ZUS, KRUS)
  • emerytalne
  • rentowe
  • chorobowe
  • zdrowotne
 • Godpodarcze (komercyjne zakłady ubezpieczeń)
  • majątkowe (odpowiedzialności cywilnej OC; auto casco AC; assistance; ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania; ubezpieczenie płodów rolnych; ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; ubezpieczenie maszyn i urządzeń; ubezpieczenie budowlano-montażowe; ubezpieczenie utraty bagażu; ubezpieczenie kosztów leczenia; ubezpieczenie utraty zysku BI; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenie spłaty kredytu; ubezpieczenie podróży).
  • osobowe (na życie; na dożycie; rentowe; posagowe; zdrowotne; od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Co to jest nieszczęśliwy wypadek (NW)?

Zgodnie z definicją stosowaną przez firmy ubezpieczeniowe, nieszczęśliwym wypadkiem (NW) określa się zdarzenie, którego bezpośrednią przyczyną jest zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, wywołane przyczyną niezależną od woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia.

Niektóre z ubezpieczeń są dobrowolne, natomiast inne mogą być obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. W Polsce najpopularniejszą formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów (OC).

Dodaj komentarz