Ubezpieczenia komunikacyjne – maj 2024 r.

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią największą część polskiego rynku ubezpieczeń majątkowych a stosuje się je w przypadku sytuacji związanych z ryzykiem w komunikacji przy użyciu pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Poniżej aktualna oferta – maj 2024 r.

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje ryzyko związane ze szkodami osobowymi, rzeczowymi oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych są określone przez ustawę z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do rozwiązywania konfliktów w tym temacie stosuje się także kodeks cywilny.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawny obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód spowodowanych przez ubezpieczonego w związku z korzystania z pojazdu. Ten rodzaj ubezpieczenia gwarantuje pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych, które powstały jako efekt korzystania z pojazd. Ochrona ubezpieczeniowa polisy OC obejmuje szkody dotyczące mienia, zdrowia i życia innych uczestników ruchu, do których doszło z winy ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia OC jest określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (UFG, PBUK) i jest taki sam dla wszystkich firm ubezpieczeniowych. Różnica pomiędzy cenami OC u poszczególnych ubezpieczycieli wynika z indywidualnej polityki danej firmy. W praktyce, zarówno najdroższe, jak i najtańsze ubezpieczenie, chronią ubezpieczonego w identycznym zakresie. Przepłacanie nie daje żadnych korzyści – lepiej jest wyszukać najtańszą ofertę spośród kilkunastu dostępnych na rynku ubezpieczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Za brak polisy OC grozi kara finansowa, której maksymalną wysokość można znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego https://www.ufg.pl

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, to między innymi: autocasco (ubezpieczenie AC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie NNW), ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego jest określony w umowie ubezpieczeniowej, z którą koniecznie trzeba zapoznać się przed podpisaniem dokumentu. Ubezpieczeniodawcy wiele obiecują przed podpisaniem umowy, jednak ustane ustalenia nie mają żadnego wpływu na zapisy zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie AC zwykle pokrywa szkody powstałe w wyniku kolizji pomiędzy pojazdami, zderzenia z innymi przeszkodami (budynkami, osobami, zwierzętami), szkodami powstałymi w wyniku działania osób trzecich (np. uszkodzenie auta na parkingu), uszkodzeniami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zatopienie) lub kradzieży pojazdu albo jego części i wyposażenia.

Przykład. Jeśli jesteś sprawcą kolizji pojazdów, w wyniku której uszkodzeniu uległy oba pojazdy, to ubezpiecznie AC (jeśli wykupiłeś je wcześniej) pokryje koszty naprawy Twojego auta. Natomiast Twoje ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy drugiego samochodu biorącego udział w kolizji.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że szkoda powstała w wyniku niedbalstwa, albo np. prowadzenia autem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Drugie najbardziej popularne ubezpieczenie dobrowolne, to Assistance. Jest ono bardzo często oferowane w pakiecie z ubezpieczeniem obowiązkowym OC, a także AC. Assistance to całodobowe wsparcie w przypadku problemów technicznych, którego koszty pokrywa ubezpieczyciel. Podstawowe pakiety Assistance zwykle obejmują między innymi pokrycie kosztów następujących usług: holowanie lub przewóz lawetą, transport kierowcy i pasażerów, nocleg, wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy, dostarczenie paliwa.

Zakres pomocy, którą obejmuje ubezpieczenie assistance jest zależna od ubezpieczyciela i jest określona w warunkach ubezpieczenia (OWU), które są integralną częścią umowy ubezpieczeniowej. Przed wykupieniem assistance koniecznie zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia. W umowie są szczegółowo określone warunki, na jakich pomoc będzie przyznana (np. limit odległości holowania albo czy pomoc dotyczy tylko kolizji, czy także awarii samochodu).

Kolejne ubezpieczenie z grupy dobrowolnych, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW). Zakresem obejmowanym przez ubezpieczenie NNW są trwałe uszkodzenia zdrowia, trwały uszczerbek zdrowia lub śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może obejmować ochroną tylko kierowcę lub kierowcę i pasażerów.

Jak przebiega wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego?

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń jest obowiązkiem poszkodowanego. W przypadku systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) poszkodowany zgłasza szkodę u swojego ubezpieczyciela, a ten załatwia wszelkie formalności i wypłaca odszkodowanie, a dopiero później odzyskuje koszty od ubezpieczyciela sprawcy. W innym przypadku, szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Powyższy opis dotyczy oczywiście ubezpieczenia OC.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy zadbać, aby na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie sprawcy zawierające dane osobowe uczestników kolizji (zdarzenia), dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy, dane pojazdów, opis uszkodzeń i okoliczności zdarzenia oraz przyznanie się sprawcy do winy. Często pomocne jest także wezwanie Policji, które obecność, w przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń, jest „mile widziana”. Szkodzę można zgłosić w siedzibie (oddziale) ubezpieczyciela lub przez internet. Jednym z etapów procedury wypłaty odszkodowania są oględziny uszkodzeń, których dokonuje rzeczoznawca – na tej podstawie ubezpieczyciel wycenia koszty naprawy i wysokość odszkodowania.

Dodaj komentarz