Kredyty

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe kredyt jest czynnością banku, która jest wykonywana na podstawie umowy kredytowej. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać te środki finansowe zgodnie z umową i zwrócić je bankowi wraz z odsetkami w oznaczonym terminie.

Prawo bankowe określa szczegóły dotyczące umowy kredytowej. Powinna ona być zawarta na piśmie i zawierać między inymi takie dane, jak: strony umowy, kwota kredytu, cel przeznaczenia środków finansowych, terminarz spłat kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, sposób zabezpieczenia kredytu, wysokość prowizji oraz warunki dokonywania zmian umowy i jej rozwiązania.

Przyznanie kredytu przez bank jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej wykonanej przez instytucję bankową udzielającą kredytu. Na żądanie banku kredytobiorca powinien przedstawić wymagane informacje, które pomogą ustalić zdolność kredytową. W przypadku braku zdolności kredytowej (lub niezależnie od niej) bank może wymagać określenia zabezpieczenia spłaty kredytu lub przedstawienia programu działań, które doprowadzą do uzyskania zdolności kredytowej.

Kredytów mogą udzielać jedynie banki komercyjne oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Zobowiązania finansowe zaciągane w innych firmach i instytucjach, określa się mianem pożyczki. Obu tych określeń nie należy używać zamiennie.

Rodzaje kredytów dla osób prywatnych

Kredyt odnawialny – możliwość swobodnego korzystania z określonej gotówki, która jest zwykle połączona z posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Umowa kredytu odnawialnego przewiduje automatyczne odnawianie dostępnej kwoty, po uprzednim spłaceniu poprzednich zobowiązań.

Kredyt gotówkowy – określona kwota środków finansowych, której przeznaczenie nie jest skonkretyzowane w umowie kredytowej. Ten rodzaj kredytu obejmuje wiele popularnych rodzajów kredytów, np. kredyt samochodowy.

Kredyt bezgotówkowy – może być przeznaczony wyłącznie na cel określony w umowie (np. na samochód). Kredytowana kwota jest przekazywana przez bank bezpośrednio na konto sprzedawcy.

Kredyt budowlany – szczególna forma kredytu bezgotówkowego, w której pieniądze są przeznaczone na budowę domu lub zakup mieszkania.

Kredyt hipoteczny – rodzaj kredytu budowlanego, w którym zabezpieczeniem spłaty jest wpis do hipoteki księgi wieczystej nieruchomości.

Kredyt refinansowy – to taki, który jest przeznaczony na spłatę innego kredytu.

Kredyt konsolidacyjny – specjalny kredyt bezgotówkowy, przeznaczony na spłatę kilku innych zobowiązań finansowych. Często uwzględnia nadwyżkę kwoty, która w formie kredytu gotówkowego może być przeznaczona na dowolny cel.

Rodzaje kredytów dla firm i instytucji

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – określone saldo debetowe, które jest spłacane z bieżących wpływów na rachunek firmowy.

Kredyt obrotowy – jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności firmy. Może mieć formę kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego i może być wypłacany jednorazowo lub w transzach.

Kredyt inwestycyjny – jest udzielany na potrzeby planowanych inwestycji związanych z prowadzoną działalnością. Okres wykorzystania tego rodzaju kredytu nie może być dłuższy niż termin zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Dodaj komentarz