Konsekwencje utraty karty kredytowej

Mówi się, że płatności elektroniczne przy wykorzystaniu karty płatniczej są najbezpieczniejszą formą wydawania pieniędzy. Czy rzeczywistość pokrywa się z tą hipotezą? Wszystkie kwestie związane z bankowością elektroniczną i bezpieczeństwem użycia nowoczesnych technologii wydawania pieniędzy reguluje Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z 12 października 2003 r. Ustawodawca przewidział wszystkie możliwe sytuacje i określił zakres odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w transakcjach kartą płatniczą.

W przypadku kradzieży karty, jeśli przed zgłoszeniem utraty karty zostaną dokonane transakcje za jej pośrednictwem, wówczas ponosimy odpowiedzialność do 150 euro.

Ograniczenie odpowiedzialności do kwoty 150 euro, dotyczy wyłącznie tych sytuacji, kiedy do utraty karty nie doszło z winy jej właściciela. Kiedy tracimy kartę z powodu własnych zaniedbań, wówczas nasza odpowiedzialność może przekroczyć tę kwotę. Obciążenie właściciela winą za utratę karty, następuje między innymi jeśli nie zadbamy o niżej wymienione okoliczności.

  • Kartę płatniczą i kody dostępu musimy przechowywać w bezpiecznym miejscu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
  • Kody dostępu muszą być przechowywane w innym miejscu niż karta płatnicza.
  • O kradzieży karty należy powiadomić bank w możliwie najkrótszym czasie.
  • Karty płatniczej ani kodu PIN nie powinniśmy udostępniać nieuprawnionym osobom.
  • Wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności w zestawieniu operacji powinniśmy składać w odpowiednim terminie, który jest zapisanym w umowie.

Tak więc, jeśli do utraty karty doszło z naszej winy, to będziemy ponosić odpowiedzialność za wszelkie transakcje wykonane tą kartą, nawet po zgłoszeniu utraty karty. Oczywiście odpowiedzialność przechodzi na bank lub firmę wystawiającą kartę lub na sprzedawcę, jeśli to one nie dotrzymały swoich obowiązków.

Jeśli doszło do transakcji na skutek błędów lub zaniedbań wystawcy karty płatniczej, to nie będziemy w żadnym stopniu obciążeni kwotami wynikającymi z tych operacji. Dotyczy to np. braku należytej ochrony lub uszkodzenia bankomatu. W takiej sytuacji zapis o odpowiedzialności do 150 euro traci ważność.

Jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności także w przypadku zaniedbania obowiązków przez sprzedawców, którzy przyjmują płatnością skradzioną kartą bez zachowania wymaganej procedury. Chodzi tu zwłaszcza o konieczność fizycznego przedstawienia karty podczas przeprowadzania płatności i potwierdzenia operacji kodem PIN lub własnoręcznym podpisem.